За да успееш, са ти нужни точно качествата, които притежаваш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Вярвай | 0 Коментара

снимка: alasuas.com

Няма по-го­лямо заблуждение от това лъжливо убеждение, зад което се крие страх и липса на съзнание за силата на собственото „Аз“.

Формиране на характера

Може би някои от вас ще мислят: „Да, всичко е много правдоподобно и аз бих могъл да постигна тези резултати, ако прите­жавах нужните качества на ума и характера си…“

Това е главното препятствие за много хора да усвоят метода – те знаят какво е необходи­мо за постигане на успеха, но считат, че не мо­гат да го постигнат, тъй като не притежават съответните черти на характера. Няма по-го­лямо заблуждение от това лъжливо убеждение, зад което се крие страх и липса на съзнание за силата на собственото „Аз“.

С помощта на волята си човек би могъл да развие характера си така, че да постигне всич­ко, което пожелае. Той може направо да се пре­образи. Човек е това, което иска да бъде. Раз­бира се, това е смело твърдение, но то е абсо­лютна истина, потвърдена от опита на стотици и хиляди хора. Възраждането на човека не е утопия.

Ще се убедите в това, като си спомните, че за всяко явление има причина. Деловите успе­хи се дължат на определени качества на ума, характера и темперамента. От тези три качества реално съществува само първото, а другите две са негови производни. Този, който владее тези качества, постига успех, а у когото те от­състват, е неудачник. Когато се убедите, че те­зи качества са ви присъщи и вие можете да ги развиете у себе си, пред вас ще се открият бле­стящи перспективи. Развитието на тези качес­тва е ключ към успеха.

Най-необходимите качества са следните: енергичност, чувство за собствено достойнс­тво, решителност, мъжество, вяра в собстве­ните сили, търпение, предвидливост и др.

Всеки от нас владее някои от тези качест­ва, а други – не. Някои ги притежават в по-го­ляма, други – в по-малка степен. Всеки инстин­ктивно знае кои качества не му достигат и крие това от приятелите си, от жена си, а съзнание­то за това – дълбоко в душата си. Ако той по­желае да ги придобие , то би предприел и съот­ветните действия. Но у него отсъства увере­ност и настойчивост на мисълта да постигне това, от което се нуждае. Няма и желание да положи необходимите усилия, за да ги постиг­не. Ако някой велик учен откриеше някакво удивително химическо съединение или серум, които да можеха да възстановят атрофиралите и да укрепват слабите качества на духа, целият свят би приветствал този възродител на чове­шкия дух. Хиляди хора биха пожелали да го притежават и всеки би посочил какъв именно серум му трябва. Нямаше да има нужда нито от диагностика, нито от рецепти. Всеки щеше сам да си поставя диагноза и да си предпише необ­ходимото лекарство. Някой би поискал троен екстракт за възвръщане на енергията си, друг -микстура за настойчивост, трети – сироп с над­пис „Аз мога“ и т.н. И всеки щеше да знае, че ако приеме нужното лекарство, ще промени характера си и ще постигне успех.

Преди всичко не бива да забравяте, че как­то във физическо, така и в духовно отношение сме рожба на навиците си. Нашият характер е резултат от определен начин на мислене, от на­виците ни на мислене. Безспорно присъщи са и наследствени импулси, благодарение на които придобиваме едни и се избавяме от други нави­ци, като се движим по линията на най-малкото съпротивление. Но в крайна сметка характе­рът ни е резултат от придобити навици – ние вървим по утъпканите пътища на мисълта, ма­кар и да съзнаваме, че можем да прокараме други, нови пътеки, които ще са по-удобни и по-бързо ще ни доведат до целта. Това е извес­тно на всички, но въпреки това не го правим. Защо? Защото не искаме да се безпокоим, не притежаваме достатъчно сила на волята, ре­шителност и настойчивост. Признавам, че не е лесно да развием тези качества у себе си, но помислете за резултатите и тази мисъл ще ви окрили.

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си