За да успееш, са ти нужни точно качествата, които притежаваш!

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Вярвай, Откъси

снимка: alasuas.com

Няма по-го­лямо заблуждение от това лъжливо убеждение, зад което се крие страх и липса на съзнание за силата на собственото „Аз“.

Формиране на характера

Може би някои от вас ще мислят: „Да, всичко е много правдоподобно и аз бих могъл да постигна тези резултати, ако прите­жавах нужните качества на ума и характера си…“

Това е главното препятствие за много хора да усвоят метода – те знаят какво е необходи­мо за постигане на успеха, но считат, че не мо­гат да го постигнат, тъй като не притежават съответните черти на характера. Няма по-го­лямо заблуждение от това лъжливо убеждение, зад което се крие страх и липса на съзнание за силата на собственото „Аз“.

С помощта на волята си човек би могъл да развие характера си така, че да постигне всич­ко, което пожелае. Той може направо да се пре­образи. Човек е това, което иска да бъде. Раз­бира се, това е смело твърдение, но то е абсо­лютна истина, потвърдена от опита на стотици и хиляди хора. Възраждането на човека не е утопия.

Ще се убедите в това, като си спомните, че за всяко явление има причина. Деловите успе­хи се дължат на определени качества на ума, характера и темперамента. От тези три качества реално съществува само първото, а другите две са негови производни. Този, който владее тези качества, постига успех, а у когото те от­състват, е неудачник. Когато се убедите, че те­зи качества са ви присъщи и вие можете да ги развиете у себе си, пред вас ще се открият бле­стящи перспективи. Развитието на тези качес­тва е ключ към успеха.

Най-необходимите качества са следните: енергичност, чувство за собствено достойнс­тво, решителност, мъжество, вяра в собстве­ните сили, търпение, предвидливост и др.

Всеки от нас владее някои от тези качест­ва, а други – не. Някои ги притежават в по-го­ляма, други – в по-малка степен. Всеки инстин­ктивно знае кои качества не му достигат и крие това от приятелите си, от жена си, а съзнание­то за това – дълбоко в душата си. Ако той по­желае да ги придобие , то би предприел и съот­ветните действия. Но у него отсъства увере­ност и настойчивост на мисълта да постигне това, от което се нуждае. Няма и желание да положи необходимите усилия, за да ги постиг­не. Ако някой велик учен откриеше някакво удивително химическо съединение или серум, които да можеха да възстановят атрофиралите и да укрепват слабите качества на духа, целият свят би приветствал този възродител на чове­шкия дух. Хиляди хора биха пожелали да го притежават и всеки би посочил какъв именно серум му трябва. Нямаше да има нужда нито от диагностика, нито от рецепти. Всеки щеше сам да си поставя диагноза и да си предпише необ­ходимото лекарство. Някой би поискал троен екстракт за възвръщане на енергията си, друг -микстура за настойчивост, трети – сироп с над­пис „Аз мога“ и т.н. И всеки щеше да знае, че ако приеме нужното лекарство, ще промени характера си и ще постигне успех.

Преди всичко не бива да забравяте, че как­то във физическо, така и в духовно отношение сме рожба на навиците си. Нашият характер е резултат от определен начин на мислене, от на­виците ни на мислене. Безспорно присъщи са и наследствени импулси, благодарение на които придобиваме едни и се избавяме от други нави­ци, като се движим по линията на най-малкото съпротивление. Но в крайна сметка характе­рът ни е резултат от придобити навици – ние вървим по утъпканите пътища на мисълта, ма­кар и да съзнаваме, че можем да прокараме други, нови пътеки, които ще са по-удобни и по-бързо ще ни доведат до целта. Това е извес­тно на всички, но въпреки това не го правим. Защо? Защото не искаме да се безпокоим, не притежаваме достатъчно сила на волята, ре­шителност и настойчивост. Признавам, че не е лесно да развием тези качества у себе си, но помислете за резултатите и тази мисъл ще ви окрили.

 

Психология на успеха – Уилям Аткинсън, williamwalkeratkinson.wwwhubs.com

Издателство: Хомо футурус, homo-futurus.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.