Прошката значи да обичаш себе си. Защото с нея изхвърляш товара на омразата и гнева от живота си

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Размисли, Прощавай, Препоръчано | 0 Коментара
илюстрация: pixabay.com

илюстрация: pixabay.com

Уейн Дайър: Всичко, което ви се е случило, мо­же да бъде урок, за който да сте бла­годарни. Всеки, кой­то е влязъл в живота ви, е бил учител независимо колко силно избирате да го мразите или обвинявате… Всички ситуации съдържат изключително ценни уроци, които трябва да усвоите и от които трябва да се възползвате – уроци, блокирани от чувствата на омраза и обвиняване.

За да простиш… трябва преди това да си обвинил

Прош­ката е решителният тест за човека, който е готов и способен да живее прос­ветлен живот… Ако искате да вървите по пътеката на по-висшето съзнание, трябва се­риозно да проверите собствената си готовност да прощавате. Повечето от нас просто не ни бива много в това. Повечето от нас се държим здраво за собст­вените си преценки и омрази. Повечето от нас сме много добри в обвинява­нето на другите за недостатъци­те на собствения си живот. Прошката – имам предвид 100% прошка, включва драматичен поврат. И отново се връщаме към самата същност на вселената и на собст­веното ни съществуване – ми­сълта! Да не простиш оз­начава да не разбираш как работи вселената и как ти се вместваш в нея.

Вселената не прощава, защото не обвинява.

Животът е серия от събития, които ние сме създали и привлекли към себе си. Вселената е също серия от събития, всички от които стават незави­симо от нашите мнения за тях. Всичко просто е и при това е съвършено… Няма нищо за прощаване, защото няма нищо за преценяване и няма никой за обвиняване. Когато знаем, че създаваме всичко, от което се нуж­даем за собственото си съществуване, сме в позицията да знаем, че създаваме цялата омраза и гняв, които хра­ним към другите. Ние дори сме създали тези други в живота си с цел да разполагаме с някого, когото да об­виняваме.

Потребността ни да прощаваме е огромна заблуда. Убеждението, че другите не е трябвало да се отнасят към нас така, както са го направили, е, разбира се, краен абсурд. Вселената винаги работи по начина, по който трябва да работи, и така е с всичко в нея – дори и с нещата, преценени от нас като погрешни, неправилни, жестоки или болезнени. Желанието ни да по­добрим тези неща е също част от съвършената вселена. Как може другите да не са се отнесли с нас така, както са го напра­вили? Вместо да сме гневни от начина, по който сме били третирани, трябва да се научим да разглеждаме тях­ното отношение от друга перспектива. Те са направили това, което са знаели как да направят в обстоятелствата от техния живот. Останалата част от нещата, които но­сим със себе си, са си наши. Ние си ги имаме. Ако е омраза и преценка, тогава това е, което сме избрали да носим със себе си, и това е, което ще раздаваме на дру­гите.

Вие буквално сте предали контрола върху живота си на онези, които сте преценили като сгрешили по отно­шение на вас. Научаването да проща­ваш включва нау­чаване да коригираш погрешните представи, които си съз­дал със собствените си мисли… Разбирането на тези „изкривявания на мисълта“ ще доведе до практи­куване на прошката и в крайна сметка до свободата от необходимостта да се прощава.

Освобождаване от вината, отмъщението, преценката

…Ако сме неспособни да простим на онези, които въз­приемаме като сгрешили по отношение на нас в няка­къв момент в миналото, трябва да про­учим решението си да ги обвиняваме за нашето нещастие. Вината е дъл­боко загнездена в културата ни… Тази психична нагласа да се приписва отговорността на другите за нашите жиз­нени обстоятелства и нещастия е продуктът на нагласа­та към вина. Колкото повече сте я упражнявали в живо­та си, толкова по-трудно ще ви е да практикувате прош­ката. Трябва да бъдете абсолютно честни със себе си, ако искате изобщо да се освободите напълно от вината. На­чинът да се започне е да се поеме пъл­ната отговорност за всичко, което сте в живота си. Точно така – сега. Кажете си: „Аз съм общият сбор от моите избори до този момент.“ Възпитанието, ко­ето сте получили в кул­турата, може да направи това много трудно за приема­не. Може би искате да кажете: „Нищо не мога да напра­вя“ или „Чужда беше вината“, или „Бях на погрешното място в погрешното време“, или „Замесиха ме в мръсна сделка“, или „Обстоятелствата в семейството ми създа­доха ця­лото ми нещастие“, или каквато и друга причина да сте си разработили, за да се освободите от отговор­ността.

Отхвърлете всичко това и погледнете на живота си от друга перспек­тива. Всичко, което ви се е случило, мо­же да бъде урок, за който да сте бла­годарни. Всеки, кой­то е влязъл в живота ви, е бил учител независимо колко силно избирате да го мразите или обвинявате. Наисти­на няма случайности. Тази вселена работи съвършено, включително всички кванти, които изграж­дат вас и оне­зи, които обвинявате. Всичко е такова, каквото трябва да бъде – нищо повече, нищо по-малко! Всички ситуации съдържат изключително ценни уроци, които трябва да усвоите и от които трябва да се възползвате – уроци, блокирани от чувствата на омраза и обвиняване.

…Някой ви е навредил по някакъв начин в миналото. Чувствате се наранени и ядосани и този яд в крайна сметка се прев­ръща в омраза. Това е вашата омраза. Вие я разнасяте със себе си където и да отидете. Вие сте нейният собст­веник. Вие сте тя и тя е вие. Омразата е мисъл и е с вас, където и да отидете. Вие сте дали на някого разрешение не само да ви нарани веднъж, но да продължи да конт­ролира вътрешния ви живот. Омразата инфектира живота ви, докато другият човек си е на собствената пъте­ка, правейки онова, което знае да прави неза­висимо от вашето настоящо нещастно състояние…

Когато простим на друг за онова, което може да ни е напра­вил, в действителност казваме: „Вече не ти давам власт­та да контролираш кой съм аз, как мисля и как ще се държа за в бъдеще. Сега аз поемам отговорността за всичко това.“… След като променим възприяти­ята си за болките и обидите на жи­вота и видим, че ние създаваме всичко, вече не се нуждаем да обвиняваме ня­кой за нещо. Това е най-освобождаващото състояние, което въобще можете да си представите.

Да бъдеш напълно свободен от вината и да поемаш пълната отговор­ност за живота изисква голяма дисцип­лина. Това е дисциплина на любов към себе си, а не на себепрезрение. Когато обичаме себе си, отказваме да поз­во­лим на другите да управляват нашите емоции отда­леч. Прошката е средст­вото към тази цел… Тя е акт на лю­бов към себе си, а не някак­во алтруистично поведение на светец. Тя ни дава конт­рол върху вътрешния ни живот и мисли. Знанието, че нищо не е слу­чайно и че целият живот има цел – дори хората, които изглеждат толкова дес­труктивно различ­ни от нас, ни позволява да приемем „инцидентите“ и „мо­шениците“ като събития, които имат някакъв смисъл за нас… Ако реакцията ви е гняв, омраза и предизвикател­ство, тогава „този вид хора“ и „пустият му лош късмет“ ще продължават да съществуват в живота ви… Вие виждате онова, в което вярвате, и ако обвинявате и сте изпълнени с омраза, това е, в което вярвате, и, разбира се, това е, което виждате.

Да простите на себе си: и защо не?

…Имам красива възглавница в кабинета си, на която пише: „На мен ми е позволено“. Тя е направе­на от снаха ми преди много го­дини и непрекъснато ми напомня, че ми е позволено да живея живота си така, както аз реша, да правя грешки, да се уча от тези греш­ки и т.н. Много хора живеят живота си, вярвайки, че не им е позволено…

Това виновно чувство е нещо, което пречи на собст­веното ви събуж­дане, и единственият начин да го избег­нете е да си простите за всичко, което сте направили. Още веднъж на повърхността излиза абсурдността на потреб­ността да простите. В действителност няма за как­во да си прощавате и въп­реки всичко, ако не го напра­вите, ще продължите да тънете в собствената си вина. Колкото повече научавате уроците на по-висшето съз­нание и живеете собствения си живот от тази перспек­тива, толкова по-малко склонни ще сте дори само да мислите за нуждата да си прощавате.

Погледнете всяко и всички убеждения, които разна­сяте със себе си, в термините на това, колко добре ви служат за воденето на живот на хармония и цел. Ако се държите по начин, който нарушава тези предполагаемо необра­тими правила, в действителност не вършите ни­що лошо! Просто сте свър­шили нещо. И то вече е свър­шено… Няма нужда да ви се прощава от някой друг – само вие самите трябва да си простите и дори това е напълно ненужно, след като приемете себе си на­пълно. Ще разберете, когато сте овла­дели изкуството на себепрощаването…

Пот­ребността ви да поставяте другите в категории дефини­ра вас, а не тях… Колкото по-удобно се чувствате с по­ведението на другите дори ако самите вие не бихте дейс­твали по този начин, толкова по-удобно се чувствате със себе си. Колкото повече продължавате да реагирате с интелектуално агресивни реак­ции на поведението на дру­гите, толкова повече знаете, че трябва да работите вър­ху себепрощаването.

Кажете си: „На мен ми е позволено“… Никаква вина, никакъв гняв, никакво самобичуване за нещата, които разглеждате като греш­ки. Простото разбиране, че не се проваляте в живота, а единствено произвеждате резултати и имате правото да се учите и да растете от всички резултати, които произ­веждате… Себеприемането ще се превърне в лю­бов към вас самите и когато сте изпълнени с любов към себе си, и ще излъч­вате само това.

Следователно готовността да си прощавате.. ви дава разрешение да бъдете такива, каквито си изберете… Опи­тайте се просто да бъдете. Миналото е свършено и всичко, което сте направили, ви е довело до точката, в която сте сега. Всичко без ни­какво изключение е трябвало да се случи точно така, както се е случило, за да сте сега тук, четящи тези думи точно на това място, на което се намирате в момента. Трябвало е да направите всичко това и всичко, което трябва да нап­равите, за да научите истински урока по опрощаване, е да допуснете в себе си тази мисъл и да си простите. Приемете урока и бъдете в хармония със себе си и с всеки, когото срещате.

 

Ще го видиш, когато повярваш в него – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Наука и изкуство, naukaiizkustvo.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Ако простиш, ще се освободиш…

Като простим на хората, които са ни наранили, ние спираме да плащаме за несправедливостта, която ни се е случила

Джо Витале: Не можеш да продължиш, ако не (си) простиш

Акцент на деня…

Убеден съм, че пречките идват, за да измерят колко силно желаеш нещо. (Лидерът, който нямаше титла - Робин Шарма)

Рядко го осъзнаваме. Всъщност, почти никога. И се отказваме. Отказваме се точно в момента, в който сме на прага да осъществим мечтата си, да променим живота си, дa постигнем... себе си. И забравяме, че най-тъмно винаги е, преди да се съмне. Забравяме, че умората и отчаянието, които изпитваме в момента, не са знаци, с които съдбата ни казва да се откажем, а знаци, че даваме най-доброто от себе си. И че единственото, което трябва да направим, е да поемем дъх, да затворим очи... и да продължим. Да не предаваме себе си. Да не се обръщаме назад. Да не гледаме със страх напред. Да се съсредоточим върху момента сега. Върху това да извадим скритите запаси от енергията си. Върху това да се облегнем на вярата си. Върху това да докажем, най-вече на себе си, че сме по-големи и от най-големите камъни, които се появяват по пътя ти. Защото голямата награда идва за тези, които полагат големи усилия. Които поемат голям риск. Които преживяват голяма трансформация. Тези, които избират да не слушат разума, а да чуят сърцето си. Тези, които се отказват да бъдат като другите - "трезвомислещи", "зрели", непоемащи "непремерени рискове" (та, нали ако рискът е премерен, изобщо не е риск!) и избират да бъдат различни, да бъдат себе си. Тези, които се осмеляват да живеят истински...

Откъс от "Минута вдъхновение за всеки ден. 365 урока за живота от книгите"

Автор: Гергана Лабова

Очаквайте през 2018г.

Сподели мнението си