Интуицията означава нещо, което е над интелекта…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси

3030

снимка: www.suarasoundhealing.com

снимка: www.suarasoundhealing.com

Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност.

ИНТУИЦИЯТА: ОТСЪСТВИЕ НА ОБЯСНЕНИЕ

Въпрос: „Може ли интуицията да бъде обяснена науч­но? Тя феномен на ума ли е?“

Интуицията не може да се обясни научно, защото сами­ят феномен е ненаучен и ирационален. Самият феномен на интуицията е ирационален. С езикови средства изглежда о’-кей да попиташ: „Може ли да бъде обяснена интуицията?“ Това означава: може ли интуицията да бъде сведена до инте­лекта? Обаче интуицията означава нещо, което е над инте­лекта, нещо, което не принадлежи на интелекта, нещо, което идва от място, което интелектът тотално не осъзнава. Инте­лектът може да я почувства, но не може да я обясни.

Скокът може да бъде почувстван, защото има интервал. Интуицията може да бъде усетена от интелекта – той може да забележи, че нещо се е случило – но тя не може да бъде обяс­нена, защото обяснението означава причинност. Обяснението означава: „Откъде идва тя? Защо се появява? Каква е причи­ната?“ А тя се появява от някъде другаде – не от самия инте­лект – затова не съществува интелектуална причина. Няма причина, няма връзка, няма връзка с интелекта.

Например, Мохамед бил неук човек. Никой не знаел за него; никой не предполагал, че такова велико нещо като Ко­рана, може да се напише от него. Нито едно негово действие, нито една негова мисъл не го предполагали. Той бил обикно­вен човек – абсолютно обикновен. Никой не предполагал, че е възможно с него да се случи нещо необикновено. И тогава, внезапно, била записана тази притча:

На Мохамед се явил ангел и казал: „Чети!“

Мохамед му казал: „Как мога да чета? Не знам да чета. Не мога да чета. Неук съм.“

Ангелът повторил отново: „Чети!“

Мохамед отново казал: „Но как мога да чета? Не знам как става това.“

Тогава ангелът казал: „Чети! Заради благодатта на Бог ти ще можеш.“ И Мохамед започнал да чете! Това е интуиция.

Върнал се вкъщи треперейки, треперейки, защото не можел да разбере това, което се случило. Можел да чете… и прочел нещо немислимо! Бил му даден първия Аят[1] на Кора­на. Той не можел да го разбере, защото нищо в неговото ми­нало не било свързано с него. Не можел да почувства значе­нието му; той се превърнал в средство за нещо, което не било свързано с миналото му, напълно без връзка. Нещо от непознатото проникнало в него. Може да е било свързано с нещо друго, с някой друг, но изобщо не било свързано с Мохамед. Това е проникването.

Пристигнал в дома си треперейки… имал температура… Мислел си: „Какво се случи? Не бил способен да разбере какво станало и в продължение на три дни имал силна трес­ка, треперел, защото нямало никаква причина за това, което станало. Дори не можел да събере смелост да го каже на ня­кого. Бил неук: кой ще му повярва? Самият той не можел да повярва в това, което се случило. Не било за вярване.

След три дни на силна треска, безсъзнание, събрал сме­лост да каже на жена си, но само с условието, че тя няма да каже на никой друг. „Като че ли съм полудял“, казал. Жена му била по-възрастна от него, била и по-образована (Тя била на четиридесет, а Мохамед на двадесет и шест. Била богата жена, богата вдовица…). Почувствала, че се е случило нещо истинско. И станала първия последовател на Мохамед.

Едва след това Мохамед събрал смелост да го разкаже на няколко приятели и роднини. Когато трябвало Да говори, треперел, потял се, защото това, което се случило, било не­мислимо. Затова Мохамед настоявал (и това се превърнало в догма, във фундаментална догма на исляма): „Аз не съм бо­жествен; не съм нищо особено. Не съм нещо извънредно, аз съм просто едно средство.“

Това се разбира под предаване и нищо друго – нищо друго! Пощальонът просто ти доставя писмото. Ти дори не можеш да го разбереш!

Това е интуиция. Тя е област, която не е свързана изоб­що с интелекта, но може да проникне в него. Трябва да се разбере, че по-висшата реалност може да проникне в по-низшата, но по-низшата не може да проникне в по-висшата. Затова интуицията може да проникне в интелекта, но инте­лектът не може да проникне в интуицията, защото е от по-низш ранг. Също както умът може да проникне в тялото, но тялото не може да проникне в ума. Твоето същество може да проникне в ума, но умът не може да проникне в съществото. Затова, ако ще влизаш в съществото, трябва да отделиш себе си от тялото и ума – и от двете! Те не могат да проникнат в по-висшия феномен.

[1] Кратко обяснение на обширно учение; сутра.

 

Медитация -Изкуството на екстаза – Ошо, osho.com

Издателство: Шамбала, shamballa-bg.net

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.