За да промениш живота си, трябва да започнеш от себе си. Останалото се случва само…

Автор: МОСТ ЗА КНИГИ | Категории: Осъзнавай, Откъси, Препоръчано
снимка: jsfn.me

снимка: jsfn.me

Ние сме тези, които си налагаме ограниченията в живота си. Ние сме тези, които си налагаме погрешни представи за нас и другите. И ние сме тези, които можем да се освободим от всичко това…

Красива жена на име Пийс Пилгрим премина през тази страна (бел. ред. – САЩ) преди няколко години, носейки своето пос­лание за мир и любов и лична трансфор­мация. Тя опис­ваше характеристиките на личната трансформация в то­зи кра­тък списък:

Някои признаци и симптоми на вътрешния мир

Тенденция да се мисли и действа спонтанно, а не на базата на стра­хове, основани на предишен опит.

Непогрешима способност човек да се наслаждава на всеки един мо­мент.

Загуба на интерес да се преценяват и осъждат други­те хора.

Загуба на интерес да се интерпретират действията на другите.

Загуба на интерес към конфликта.

Загуба на способността човек да се тормози.

Чести, всепоглъщащи епизоди на вникване.

Чувства на удовлетворение заради свързаността с другите хора и природата.

Чести атаки на усмихване.

Увеличена податливост на любовта, предложена от другите, както и неконтролируем подтик тя да се раз­ширява.

Това са нещата от списъка, които се отнасят до вас. Животът ще стане очарователно пътуване, изпълнено с радост и благоговение. Частта от вас, която се е крила толкова дълго време в ограниченията, наложени от са­мите вас, когато сте живели изключително във форма­та, ще бъде свободна да види цяла нова панорама… ако и когато го повярвате.

Ще откриете, че забавяте темпото и живеете в това тихо вътрешно пространство, където можете да се въз­хитите и оцените онова, което се изп­речва на пътя ви. В сърцето си ще знаете, че няма нужда да се плашите от становищата или действията на някой друг. Ще получи­те повече радост и леснота в живота си, защото това е, което вие самите ще изпращате. Ще отк­риете, че е лес­но да приемате противоположни мнения, знаейки, че вие не сте определени от нищо и никой извън вас самите. Ще откриете огромна радост в лекотата, която замест­ва озлоблението и болката. Ще елиминирате конфлик­тите и конфронтацията, тъй като не ще смятате за нуж­но да се доказвате пред когото и да било. Фактически ще започнете да напипвате огромната власт на психика­та си. Можете спокойно да медитирате, въпреки че дру­гите около вас може да са в треска. Вие ще бъдете сила­та на спокойния ум и ще изберете да сте често в това състояние. Ще откриете неща за себе си, върху които веро­ятно никога преди това не сте се замисляли. Ще бъ­дете в тази перфектна ин­телигентност, която се намира във всяка форма, в това чудно вътрешно прос­транство, където е възможно всичко, което можете да си предста­вите…

Сега живея всеки ден така, сякаш този интелект, който е във всички живи същества, включително и в мен самия, е истинската същност на живота… Чувствам, се способен на всичко, стига само да следвам вътреш­ния глас, който само аз мога да чуя.

Чувствам силно изместване в личната си етика. Все­ки в живота ми, който се опитва да ме контролира или да ме преценява, не може да ангажира емоционалната ми енергия. Загубил съм потребността да доказвам себе си или да оправдавам убежденията си. Не ме привлича да убеждавам когото и да било в правотата на своята позиция или пък да бъда конфронтиращият полу­чател на чуждите гледни точки. Едно спокойно чувство за то­ва, кой съм аз, се излъчва и преплита с уважението към другите.

Когато другите се опитват да ми наложат обслужва­щите ги тях цен­ности и нагласи, както правех и аз с окол­ните навремето, знам, че това може да промени моя ба­ланс и хармония. Сега обаче просто оставам спокоен наб­людател на това, което те изразяват за себе си и за сво­ята истина. Автентич­ното Аз, мислите и вътрешните чув­ства, които преживявам, вече не са анга­жирани в защи­та и мога да наблюдавам, без да имам нужда да доказ­вам, че са погрешни. Пътеката ми остава кристално чис­та. Това е нов вид зрение, което ми позволява да живея едновременно без форма и с форма, без да бъда зап­лаш­ван или контролиран от никого. Това е изумително спо­койно място.

Загубих способността си да обвинявам другите за нещата от моя живот. Вече не разглеждам света в термините на нещастни обстоятелства или лош късмет. Вътре в себе си знам, че аз влияя върху всичко това, и сега откривам, че мисля защо съм създал дадена ситуация, а не „Защо аз?“. Това засилено съзнание ме насочва към поглед навътре в себе си за откриване на отгово­рите. Поемам отговорност за всичко и интересният ребус става очарователно предизвикателство, когато реша да влияя върху области от живота ми, за ко­ито преди съм вярвал, че нямам никакъв контрол. Сега чувствам, че контро­лирам всичко.

Знам, че създавам това, което имам, и онова, от кое­то се нуждая, и че съм способен да върша чудеса, когато съм вътрешно балансиран и използвам мисловната си дименсия за създаване на света, който искам за себе си. Сега знам, че обстоятелствата, в които се намирам, не ме правят това, което съм, а разкриват какъв съм изб­рал да бъда. Колкото повече мога да успокоя ума си, толкова повече мога да възприема връзката между мо­ите мисли и това, как се чувствам. Колкото по-спокоен е умът ми, толкова по-малко съм склонен да бъда преценъчно настроен и отрицаващ. Спокойният ум ми дава спокоен жи­вот и помага на другите около мен да изберат спокоен, ведър, ефективен жи­вот за себе си. Сле­дователно това, как аз мисля, може да повлияе директ­но на онези около мен… От­крил съм, че когато съм в пълен мир със себе си и из­лъчвам тази ведрина, съзнанието на онези, които са в стаята заедно с мен, може да изпадне в покой.

Загубил съм желанието да организирам себе си по стриктно линеен на­чин и в този процес животът ми е станал по-богат, по-гъвкав и свободен, иде­ално балан­сиран. Новата перспектива ми позволява да се занима­вам с всеки проект с чувство за вътрешна възбуда и съз­нание, че не трябва да се доказвам или да бъда преценя­ван по резултатите. Аз просто съм този, който съм, пра­вя онова, което избера да правя с чувства за приемане на резултата или на лип­сата на резултат. Интересното е, че постигам повече и придобивам повече (което раз­давам в големи количества). Постигам повече, откол­кото изобщо някога съм мечтал в по-старите си линей­ни дни.

Отслабналата ми мотивация да постигам и да придо­бивам е особено забележима, когато стане дума за съ­ревнованието. По-рано в живота винаги трябваше да по­бедя другия, за да докажа себе си. Напоследък съревно­вани­ето не е моята склонност. Продължавам да играя тенис, но изпращам на опо­нента си добри пожелания точно по средата на труден мач и някак си пара­доксал­но подобрявам собствената си игра. Приемам, че това е естествен ре­зултат от излъчването от моето Аз на чувс­твата и мислите за безусловна лю­бов и липса на всякак­ва преценка. Сътрудничеството замени съревнованието във всич­ки аспекти на жи­вота ми и резултатите са изумителни за мен и за другите, до които се докос­вам по един или друг начин. Чувствам се силно привлечен към послани­ето в твърдението „В свят от уникални индивиди срав­нението няма никакъв сми­съл“. Външните събития са ирелевантни за мен, освен до степента, до която създа­ват ред или безредие в света. Аз оценявам това, което правя. Ако даден акт доведе до някаква хармония за мен и за другите, то това е положителен акт. Ако създава напрежение или безредие, ще работя, за да преобърна ефекта…

Знам точно за какво съм тук и не мога да бъда отклонен от тази пътека. Способен съм да отстоявам своя път, да правя това, което обичам, и да обичам онова, което правя, точно защото съм трансфор­мирал себе си от човек, който имаше абсолютни пре­ценки, изискващи фиксирани и ригидни реакции, в чо­век, който вижда и знае, че всяко човешко преживяване е възможност да се разсъждава къде съм или не съм.

 

Ще го видиш, когато повярваш в него – Уейн Дайър, drwaynedyer.com

Издателство: Наука и изкуство, naukaiizkustvo.com

Още цитати от любимите ви книги ще откриете в нашата фейсбук страница: МОСТ за книги.

Прочетете още:

Ако не се научим да обичаме себе си, няма как да обичаме другите

Изборът между това да се чувстваш нещастен или щастлив е изборът между това да следваш гласа на егото или на Божията любов в себе си

Свободата е нашата способност да създаваме себе си!